Uzyskiwanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza

Obowiązek posiadania Pozwolenia na emisję wynika z zapisów Działu IV z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga pozwolenia są między innymi opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Rozporządzenie należy interpretować w następujący sposób: w przypadku, gdy dana Instalacja nie przekracza wyszczególnionych tam progów, należy jedynie zgłosić ją do Urzędu Właściwego.

Na podstawie niniejszego rozporządzenia określa się rodzaje instalacji, które wymagają uzyskania Pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, a które jedynie zgłoszenia instalacji. W przypadku instalacji wymagających pozwolenia należy takie uzyskać przed rozpoczęciem eksploatacji.

Dokument, który zostanie dla Państwa przygotowany – Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza opracowujemy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Podczas opracowywania wniosku proponujemy również rozwiązania umożliwiające spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji (tj. standardów emisyjnych, poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia dla rozpatrywanych Instalacji i emitowanych zanieczyszczeń).