Analiza wymagań BAT (Best Available Technology)

Powyższe wymagania odnoszą się do instalacji IPPC wyszczególnionych między innymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
. Dla powyższych instalacji wykonuje się analizę zgodności z dokumentami referencyjnymi BAT (BREF) oraz konkluzjami BAT, które są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Analizy zgodności instalacji z wymaganiami BAT wykonuje się w pozwoleniach zintegrowanych oraz raportach o oddziaływaniu na środowisko. Dodatkowo, dla istniejących instalacji IPPC obowiązuje analiza spełnienia wymagań BAT, którą należy dla przedmiotowych instalacji wykonywać raz na 5 lat.

Nasza pracownia oferuje analizy BAT związane z eksploatacją instalacji IPPC oraz wykonuje pełny raport zgodności, który może zostać przedłożony przed urzędem właściwym.