Karta informacyjna przedsięwzięcia

Inwestycje z tzw. „II grupy” – przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są zobligowane do uzyskania Decyzji Środowiskowej przed przystąpieniem do realizacji, czy uzyskiwania pozwolenia na budowę. W takim przypadku należy opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, na podstawie której Urząd Właściwy poprowadzi postępowanie administracyjne
o wydanie Decyzji Środowiskowej.

Klasyfikacja przedsięwzięć została szczegółowo opisana w rozporządzeniu Ministra Środowiska: „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje Inwestycji, które wymagają sporządzenia Karty Informacyjnej zostały przedstawione w § 3.

Zakres wykonywanego przez nas opracowania jest zgodny z zakresem oraz wytycznymi wynikającymi z Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W trakcie opracowywania wniosku pomagamy i doradzamy w zakresie dobrania najlepszych rozwiązań wynikających z wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb zamawiającego.