Usługi

7 postów

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Inwestycje z tzw. „II grupy” – przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są zobligowane do uzyskania Decyzji Środowiskowej przed przystąpieniem do realizacji, czy uzyskiwania […]

Przegląd ekologiczny / Audyt ekologiczny / DueDilligance

Obowiązkiem wykonania przeglądu ekologicznego może zostać objęty podmiot przez organ Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, w przypadku stwierdzenia możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisku. […]

Analiza wymagań BAT (Best Available Technology)

Powyższe wymagania odnoszą się do instalacji IPPC wyszczególnionych między innymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych […]