Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze

Wykonujemy obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze korzystając z programu Operat FB, który wykorzystuje metodykę referencyjną zgodną z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu”.

Obliczenia wykonujemy również dla źródeł liniowych – dróg. Program wykorzystuje metodę CALINE 3 oraz metodykę EMEP/Corinair zalecaną do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł liniowych przez GDDKiA.